Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

KẾ HOẠCH DẠY - HỌC CHI TIẾT

(Bản dành cho sinh viên)

1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945
1.2. Mã HP/MH: 810101
1.3. Số tín chỉ:   02 (2, 0)
1.4.Đòi hỏi HP/MH trước: 810054
1.5. Giảng viên giảng dạy: Phạm Phúc Vĩnh
2. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
2.1. Về kiến thức:
Sinh viên phải nắm rõ các kiến thức cơ bản và hệ thống của lịch sử dân tộc từ giữa thế kỷ XIX (khi Pháp nổ súng xâm lược nước ta) đến cách mạng tháng Tám - 1945, cụ thể gồm:
- Việt Nam trước cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp (1858 - 1884).
- Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX; hoàn cảnh, điều kiện mới của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX, trong đó tiêu biểu là phong trào Đông du, Duy tân, Đông Kinh Nghĩa thục và các khuynh hướng chính trị ở Việt Nam trước 1945.
- Phong trào cách mạng Việt Nam theo khuynh hướng vô sản từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công qua các giai đoạn: 1930 – 1935, 1936 – 1939 và 1939 – 1945.
- Nắm rõ những nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và những nhân tố quyết định thành công của Đảng trong quá trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập.
2.2. Về kĩ năng:
- Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tổng hợp, phân tích và thuyết trình thông qua quá trình học tập và thảo luận.
- Xác định được kiến thức cơ bản của phần Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 11 và 12.
2.3. Về thái độ:
Giúp sinh viên nhận thấy được những nguyên nhân dẫn đến mất nước cuối thế kỉ XIX, thấy được tính tất yếu của con đường cách mạng vô sản. Vai trò của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, từ đó xác định trách nhiệm của mình đối với đất nước.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Tuần
Nội dung dạy – học
Nhiệm vụ của sinh viên
1
Hướng dẫn học tập
Tài liệu: Đề cương chi tiết và Kế hoạch dạy học (có thể xem online tại: http://lichsuvietnam1858-1945.blogspot.com).
2
CHƯƠNG 1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC TỪ 1858 ĐẾN 1884
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 1), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 17 - 33).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 9 - 16).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 106 – 108).
* Chuẩn bị:
- Hoạt động truyền giáo ở Việt Nam và nguyên nhân cấm đạo của nhà Nguyễn.
- Bối cảnh, nội dung Hiệp ước 1787.
- Hoạt động thương mại và nguồn gốc của chính sách bế quan tỏa cảng thời Nguyễn.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thảo luận 3 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
1.1. Việt Nam đối diện với nguy cơ bị xâm lược của thực dân Pháp
1.1.1. Tình hình Việt Nam trước năm 1858
1.1.1.1. Tình hình kinh tế, xã hội và sự suy vong của chế độ phong kiến
1.1.1.2. Khủng hoảng chính trị và khởi nghĩa nông dân
1.1.2. Âm mưu xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp
1.1.2.1. Hoạt động của các giáo sĩ dọn đường xâm lược cho Pháp
1.1.2.2. Hiệp ước 1787 và mưu đồ xâm lược Việt Nam của Pháp
1.1.2.3. Chính sách bế quan tỏa cảng và cấm đạo Ki-tô của nhà Nguyễn
3
1.2. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 1), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 34 - 71).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 16 - 34).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 108 – 116).
5. Nguyễn Phan Quang - Lê Hữu Phước (1998), Khởi nghĩa Trương Định, Nxb Trẻ, Tp.HCM.
* Chuẩn bị:
- Tại sao Triều đình Huế kí hòa ước Nhâm Tuất?.
- Khởi nghĩa của Trương Định.
- Giá trị lịch sử trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thảo luận 3 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
1.2.1. Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng và Nam Kì (1858 - 1859)
1.2.2. Hòa ước Nhâm Tuất (1862) và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì
1.2.2.1. Thái độ của Triều đình Huế và hòa ước Nhâm Tuất (5/6/1862)
1.2.2.2. Phong trào chống xâm lược của nhân dân ba tỉnh miền Đông
1.2.3. Từ Hòa ước Nhâm Tuất đến việc thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì
1.2.3.1. Triều đình Huế để mất thêm ba tỉnh miền Tây
1.2.3.2. Những trung tâm kháng chiến lớn ở Nam Kỳ
1.2.3.3. Tình hình nhà Nguyễn từ sau Hoà ước Nhâm Tuất đến trước khi Pháp xâm lược Bắc Kỳ
4
1.3. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp mở rộng xâm lược ra Bắc Kì và Trung Kì (1873 - 1884)
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 1), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 71 - 84).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 34 - 61).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 116 – 124).
* Chuẩn bị:
- Nhân dân Bắc kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ nhất, lần thứ hai và thái độ của Triều đình.
- Những đề nghị canh tân đất nước cuối TK XIX.
- Tiểu sử Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình 3 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
1.3.1. Bắc Kỳ kháng Pháp lần thứ I
1.3.1.1. Pháp âm mưu mở rộng xâm lược ra Bắc Kì
1.3.1.2. Phong trào chống Pháp ở Hà Nội và các tỉnh
1.3.1.3. Thái độ của triều đình Nhà Nguyễn - Hoà ước Giáp Tuất (1874)
1.3.2. Bắc Kỳ kháng Pháp lần thứ II
1.3.2.1. Thực dân Pháp đẩy mạnh xâm lược
1.3.2.2. Nhân dân Bắc Kỳ kháng Pháp lần thứ II
1.3.2.3. Pháp tấn công Thuận An, triều đình Huế đầu hàng, hoà ước Hác-măng (1883), hoà ước Pa-tơ-nốt (1884)
5
CHƯƠNG 2. PHONG TRÀO VŨ TRANG TIẾP TỤC CHỐNG PHÁP NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 2), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 84 - 98).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 62 - 94).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 124 – 136).
* Chuẩn bị:
- Sự phân hóa của triều đình Huế sau hiệp ước Pa-tơ-nốt.
- Vua Hàm Nghi: cuộc đời và sự nghiệp.
- Hoàng Hoa Thám và Khởi nghĩa Yên Thế.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình 3 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
- Kiểm tra giữa học phần
2.1. Sự bùng nổ của phong trào
2.1.1. Thực dân Pháp thiết lập bộ máy thống trị
2.1.2. Phong trào chống xâm lược, chống đầu hàng của nhân dân và sĩ phu
2.1.3. Hoạt động của phe chủ chiến - Vụ biến kinh thành và chiếu Cần Vương
6
2.2. Phong trào Cần Vương
2.2.1. Diễn biến của các giai đoạn Cần Vương
2.2.2. Tính chất, đặc điểm và ý nghĩa của phong trào Cần Vương
2.3. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913)
7
CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ SAU PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG ĐẾN KẾT THÚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1897 – 1918)

3.1. Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 3), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 99 - 139).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 97 - 130).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 137 – 140).
* Chuẩn bị:
- Chính sách thống trị của thực dân Pháp.
- Sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới trong xã hội Việt Nam.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình 2 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
3.1.1. Chính sách chia để trị của thực dân Pháp
3.1.2. Chính sách khai thác thuộc địa lần I của thực dân Pháp
3.2. Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam
3.2.1. Sự phân hóa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam
3.2.2. Vai trò của giai cấp công nhân trong phong trào yêu nước Việt Nam
3.3. Trào lưu dân tộc chủ nghĩa và cuộc vận động GPDT đầu TK XX
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 3), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 140 - 191).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 131 - 208).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 140 – 157).
* Chuẩn bị:
- Tác động của Tân thư, tân văn đối với Việt Nam.
- Quá trình chuyển biến tư tưởng của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX.
- So sánh tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
- Khái quát phong trào yêu nước trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình 4 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
3.3.1.Hoàn cảnh và điều kiện mới của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX
3.3.1.1. Tình hình trong nước: chính sách cai trị của Pháp, những chuyển biến kinh tế, xã hội
3.3.1.2. Hoàn cảnh quốc tế tác động đến Việt Nam
8, 9
3.3.2. Phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX
3.3.2.1. Phan Bội Châu và cuộc vận động cứu nước do ông phát động
3.3.2.2. Phan Chu Trinh và cuộc vận động cứu nước theo con đường cải cách
3.3.2.3. Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục
3.3.2.4. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ và vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội
3.4. Phong trào chống Pháp trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất
3.4.1. Kinh tế, xã hội Việt Nam trong chiến tranh thế giới lần I
3.4.2. Phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam
10
CHƯƠNG 4. VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 – 1930

4.1. Phong trào dân tộc, dân chủ từ 1919 đến 1925
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 4), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 242 - 322).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 211 - 291).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 76 – 89).
* Chuẩn bị:
- Những chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 1919 - 1930.
- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Mối liên hệ giữa Hội VNCMTN và Tân Việt CMĐ và 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình 3 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
4.1.1. Bối cảnh thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
4.1.2. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai và những biến đổi của xã hội Việt Nam
4.1.3. Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và của người Việt Nam ở nước ngoài
4.1.4. Các hoạt động của giai cấp tư sản
4.1.5. Cao trào yêu nước và đòi tự do dân chủ ở trong nước
4.1.6. Phong trào công nhân
11
4.2. Phong trào dân tộc, dân chủ từ 1925 đến 1930
4.2.1. Sự xuất hiện và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Tân Việt cách mạng đảng
4.2.2. Việt Nam quốc dân đảng và Khởi nghĩa Yên Bái
4.2.3. Ba tổ chức cộng sản ra đời và việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
12
CHƯƠNG 5. VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 – 1945

5.1. Phong trào cách mạng 1930 - 1935
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 5), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 324 - 360).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 295 - 317).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 90 – 97).
* Chuẩn bị:
- Phân tích về thắng lợi, tổn thất và bài học của Đảng trong phong trào XVNT.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
5.1.1. Tình hình kinh tế, xã hội
5.1.2. Phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ -Tĩnh
5.1.3. Quá trình phục hồi lực lượng cách mạng sau cuộc khủng bố trắng của đế quốc Pháp (1932 - 1935)
13
5.2. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 4), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 361 - 393).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 318 - 338).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 98 – 102).
* Chuẩn bị:
- Các hoạt động của phong trào dân chủ 1936 - 1939.
- Sáng tạo của Đảng và các tổ chức yêu nước khác trong việc tranh thủ thời cơ.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình 2 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
5.2.1. Tình hình thế giới, Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
5.2.2. Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ những năm 1936 – 1939
5.2.3. Tính chất, đặc điểm, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
14,
15
5.3. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945)
1. Phần chuẩn bị ở nhà của sinh viên
* Đọc sách:
1. Phạm Phúc Vĩnh (2012), Bài giảng LSVN 1858 – 1945 (Chương 4), Trường Đại học Sài Gòn.
2. Nguyễn Khánh Toàn (CB) (2004), Lịch sử Việt Nam tập 2 (1858 - 1945), Nxb KHXH, HN (trang: 394 - 455).
3. Đinh Xuân Lâm (1998), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NxbGD, HN (trang: 339 - 371).
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Lịch sử 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội (trang: 103 – 120).
* Chuẩn bị:
- Phân tích về những điều chỉnh kịp thời, sáng tạo của Đảng trong quá trình chuẩn bị lực lượng và giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám.
- Vấn đề thời cơ trong cách mạng tháng Tám.
- Đánh giá về vai trò của Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám.
2. Phần thực hiện trên lớp
- Sinh viên thuyết trình 3 vấn đề đã chuẩn bị.
3. Kiểm tra
- Chấm vở chuẩn bị của một số sinh viên.
5.3.1. Biến động mạnh mẽ của tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam trong chiến tranh thế giới lần II
5.3.2. Quá trình điều chỉnh hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
5.3.3. Quá trình chuẩn bị lực lượng chính trị, vũ trang và căn cứ địa cho Cách mạng tháng Tám
5.3.4. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
5.3.5. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước
5.3.6. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời
5.3.7. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử

6. Cách đánh giá HP/MH
6.1. Hình thức thi học phần: thi viết hoặc vấn đáp
6.2. Các điểm quá trình và hệ số:
+ Điểm chuyên cần                                            : 0,1
+ Điểm thảo luận, chuyên đề                               : 0,2
+ Điểm kiểm tra giữa kì                                      : 0,2
6.3. Cách đánh giá HP/MH: điểm của HP/MH là điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc HP/MH và các điểm quá trình.

            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét